Rekrutacja do Klasy Pierwszej Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana w Roku Szkolnym 2024/2025

przez | czwartek, 8 lutego, 2024

I. Termin rekrutacji

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 prowadzony jest w terminie

od 01 marca do 15 marca 2024 r.

2. Rodzice dzieci mieszkających w obwodzie szkoły (Wiśniowa, Wierzbanowa, Poznachowice Dolne) składają w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 – 12.00 w pok. nr  39 – zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub dostępne w sekretariacie)

Zgłoszenie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej 2024/2025.doc

3. Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły, chcący zapisać dziecko do naszej placówki składają w sekretariacie szkoły w wyżej wymienionych godzinach pok. nr  39 – wniosek (dostępny w sekretariacie szkoły)        

4. Do zapisu dziecka potrzebne będą jeszcze : 

    a) kopia aktu urodzenia

    b) aktualne zdjęcie

    c) zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

5. Dodatkowe informacje można uzyskać też pod nr telefonu 12  271 40 60 w godz. 8.00-12.00

6. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Terminy_postępowania_rekrutacyjnego.pdf


II. Zasady ogólne

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje wsie: Wiśniowa, Wierzbanowa, Poznachowice Dolne  od nr 1 do ostatniego

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

V. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.